Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Tento dokument si můžete stáhnout v pdf.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Notesal s.r.o. (provozovatel e-shopu na adrese www.noteska.cz) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem na adresu info@noteska.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Pro zaslání zboží můžete využít následující způsoby:

A) Podat balíček se zbožím na pobočce Zásilkovny a při podání uvést kód 95071067. (Pozn. Vracená částka za zboží bude snížena o částku 57 Kč nebo vyšší dle aktuálního ceníku Zásilkovny. Uvedená základní částka je platná vždy na jeden balíček o hmotnosti do 5kg, ostatní případy jsou vždy přeúčtovány dle aktuálního ceníku dopravce.)

B) Adresa pro zaslání zboží a odstoupení od smlouvy je Notesal s.r.o., k rukám pí Martiny Ježové, Masarykova 26, 66452 Sokolnice. Odstoupení od smlouvy můžete na tuto adresu zaslat také.

1.5 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.6 Toto 14denní odstoupení platí jen pro fyzické osoby, které nejednají v souvislosti s vlastním podnikáním.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

2.3 Zboží zakoupené prostřednictvím kupní smlouvy, od které odstupujete, je potřeba zaslat na adresu uvedenou v bodě 1.4.

------------------------------------------------------------------------

Formulář: Oznámení o odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Prodávající

Notesal s.r.o. (tato adresa neslouží k zasílání zboží)

Nové sady 988/2

Staré Brno, 602 00 Brno

IČ: 10968237

email: info@noteska.cz

 

Kupující/Spotřebitel

Jméno a příjmení: …................................................................

Adresa:.....................................................................................

Tel. …...............................E-mail:.............................................

 

 

Oznámení kupujícího

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (název, kód, počet ks):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

 

Zboží bylo převzato dne:...................

Fakura č. (přiložte) ..............................

 

 

Datum.......................

 

Podpis

....................................

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

 

 

 

Pozn. Instrukce kam odeslat zboží a odstoupení od smlouvy najdete v dokumentu Poučení o právu na odstoupení od smlouvy v bodě č. 1.4.